Brian should fucking eat:

Some Fucking Dumplings

Brian Doesn't Fucking Want That